obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOPU

obchodní společnosti Pivo To Go, sro se sídlem Kollárova 354, 282 01 Český Brod identifikační číslo: 06903924 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291033
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.pivotogo.cz/

platnost od 1.5.2020

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pivo To Go, sro, se sídlem Kollárova 354, 282 01 Český Brod, identifikační číslo: 06903924, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291033 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodejcem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) “) prostřednictvím internetového obchodu prodejce. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.pivotogo.cz/e-shop (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • 1.3. Ustanovení odchylky od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Toto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodejce není povinen potvrdit smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na rozhraní obchodu. Tímto ustanovením omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodávaným zbožím. Informace o nákladech spojených s balením a dodávaným zbožím uvedené v rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • 2.4. Pro objednání zboží vyplníte objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • 2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • 2.4.2. způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení účtového zboží a
  • 2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno provést kontrolu a změnit údaje, které provést objednávku vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zajistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku prodávajícího odešle kupujícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v nabídce jsou prodávajícím nálezy za správné.
 • 2.6. Odeslání objednávky považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení o tom, že se s těmito obchodními požadavky jedná.
 • 2.7. Prodejce zašlete žádost o obdržení objednávky tuto adresu obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou poštu kupujícího v uživatelském rozhraní nebo v uvedeném (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • 2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat o potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).
 • 2.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 • 2.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • 2.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v případě nemůže prodávající potvrdit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávek a vyžádá si kupujícího.
 • 2.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouvy je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 • 2.13. souhlasím s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může uhradit prodávajícímu následující způsoby:
  1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Kollárova 354, 282 01 Český Brod;
  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupním v dohodě;
  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
  4. bezhotovostně platební kartou;
  5. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
 • 3.2. Společně s kupní cenou je povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cena i náklady spojené s dodáním zboží.
 • 3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • 3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • 3.5. V případě bezhotovostní platby je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostních plateb je závazek smluvního uhradit kupní cenu splněným okamžikem připsání příslušných částek na účet prodejce.
 • 3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 3.7. Případné slevy z ceny zboží prodávajícímu kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavuje prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícího daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávajícímu kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jeho v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • 4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • 4.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, pokud může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • 4.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a hlavní cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodejce,
  • 4.1.3. o dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • 4.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • 4.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které z obalu vyňal az hygienických důvodů není možné vrátit,
  • 4.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zrušil jejich původní obal,
  • 4.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • 4.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotné nosiče a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem s kupní smlouvou před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávajícím před uzavřením smlouvy poskytl kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • 4.2. Nejedná-li se oo případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodejci zasláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na provozovnu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 • 5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodejci vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to iv tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění kupujícím již při vrácení zboží poskytnutého kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím bude souhlasit a nevznikne tím kupujícímu další. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupujícímu zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 4.5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je oprávněn jednostranně započíst proti nároku na náhradu kupní ceny.
 • 4.6.V případech, kdy má smlouvu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávajícímu kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 4.7. Je-li společně se zbožím poskytnutým kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 5.1. V případě, že je způsob smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nemusí platit riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupní smlouvě dodat, je povinen převzít zboží při dodání.
 • 5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v souvislosti, je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady s jiným způsobem spojené doručení.
 • 5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zaslat potvrzení neporušenost obalu zboží av případě přepravy závady toto zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zásilku od přepravce převzít.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • 6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplaceným celé kupní ceny zboží
 • 6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 6.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.
 • 6.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastmi ochrany osobních údajů vykonáván Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiný dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • 7.1. souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • 7.2. souhlasím s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může získat souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. DORUČOVÁNÍ

 • 8.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanovena jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a včasného okamžiku jejich dodání prostřednictvím pošty, s oznámením o odstoupení od smlouvy uzavřeného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámením doručeno ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 • 8.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresováno odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložné době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 • 8.3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu, který je uveden v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodejce.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 9.1. Pokud vztah založený kupní smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany jednají, že vztah řídí českým právem. Nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající ze všeobecně závazných právních předpisů.
 • 9.2. Je-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se taková stanou, jiná ustanovení nastoupí, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či podmínek obchodních písemnou formu.
 • 9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • 9.4. Příloha obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • 12.5. Kontaktní údaje prodejce: adresa pro doručování Kollárova 354, 282 01 Český Brod, adresa elektronické pošty info@pivotogo.cz, telefon +420 773 916 494.

V Českém Brodě dne 1.5.2020

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPLÁTKOVÝ PRODEJ

Financování spotřebního zboží zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského nebo podnikatelského úvěru od společnosti ESSOX sro
Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

Výhody úvěru:

 • Jednoduchost a rychlost uzavření úvěrové smlouvy přímo přes internet.
 • Velká variabilita úvěrových produktů, jejichž popis najdete níže nebo přímo u zboží v online kalkulačce splátek ESSOX.
 • Hned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem.
 • Možnost sjednání pojištění schopnosti splácet.
 • Financovaná hodnota zboží nebo celého nákupu od 2 000,- Kč do 500 000,- Kč nebo dle omezení splátkového produktu.
 1. Postup při nákupu na splátky v 5 krocích
 2. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků – nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.
 3. V košíku zaplatíte objednávku, přejděte na způsob a vyberte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formulář dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončit objednávku.
 4. V dalším kroku budete vyzváni k přesměrování na webovou aplikaci společnosti ESSOX sro (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování.
 5. Po odeslání žádosti přijímáte-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení dostanete e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajských případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne. (Dbejte proto pozornosti při zadání svého e-mailu.)
 6. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na sdělení úvěrové smlouvy a další instrukce k vyřízení.

Důležité – zboží objednané na splátky upozornění může fyzicky převzít pouze osobu žadatele o úvěr po provedení identifikace dopravce na základě předložení průkazu totožnosti. Nelze tedy pověřit jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky ESSOX.

 • V případě potřeby či cokoli vámi provedete dořešit se spojí pracovníka našeho internetového obchodu společnosti ESSOX a požádají o součinnost.
 • Kdo může o úvěr žádat:
 • Fyzická osoba starší 18 let s trvalým zdrojem příjmů:
 • zaměstnanec – zaměstnán pouze na hlavní pracovní poměr, nesmí být ve výpovědní lhůtě
 • důchodce – invalidní nebo starobní
 • mateřská / rodičovská dovolená
 • fyzická osoba podnikatele (OSVČ) – musí podnikat minimálně 3 měsíce
 • Právnická osoba (sro, as, vos, ….) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může vypsat pouze statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeného v NEBO a smlouvu podepsat, dle způsobu jednání uvedeného v OR
 1. Potřebné doklady pro vyřízení úvěru

U úvěrů do 60 000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti!

 • platný Občanský průkaz
 • druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny

U úvěru nad 60 000,- Kč potřebujete navíc:

 • Zaměstnanec: originál potvrzení o příjmu – ne starší než 1 měsíc od odeslání online žádosti o úvěr (potvrzení stáhnete na www.essox.cz v sekci ke stažení)
 • Důchodce: kopii výměru důchodu, poslední výpis z BÚ s vyčíslením důchodu nebo kopie poslední složenky (pokud je důchod vyplácen na poště)
 • Žena/muž na mateřské dovolené: kopie oznámení o přiznání podpory / rodičovského příspěvku
 • OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání
 • Právnické osoby: Kopie výpisu z OR (postačuje z www.justice.cz )kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání
 1. Pojištění schopnosti splácet

Společně s Komerční pojišťovnou as Vám nabízíme možnost výhodných balíčků pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr po dobu pojistné události hrazen nebo zcela placen Komerční pojišťovnou as za vás. Pojištění schopnosti splácet je možné sjednat pouze k úvěrovým smlouvám sepsaných na fyzické osoby.

varianta EXTRA:

 • vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
 • pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
 • pojištění pro případ smrti pojištěného

varianta KLASIK:

 • vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
 • pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
 • pojištění pro případ smrti pojištěného

varianta SENIOR OPTION:

 • vstupní věk 63 – 72 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
 • pojištění pro případ smrti pojištěného
 1. Nabídka splátkových produktů

Vzorové výpočty lze provést pomocí kalkulačky splátek spustit na našem webu vždy u daného zboží.

Pivo To Go, sro provozuje zprostředkovatelskou činnost pro společnost ESSOX sro, poskytovatel finančních služeb.

Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 20 let a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice. www.essox.cz

V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte.

Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky.