Reklamace

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 a §§ 2161-2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá zákazníkovi – spotřebiteli za záruku, že zboží nebude mít vady.

Adresa pro vrácení zboží: Kollárova 354, 282 01 Český Brod

Záruční doba

 • Záruční doba na zboží dodané prodávajícím zákazníkovi, který je spotřebitelem, je 24 měsíců, pokud zákon nestanoví lhůtu kratší. Záruční doba nemusí být poskytnuta zákazníkovi, který je podnikatel.
 • Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, bylo-li zboží dle smlouvy odesláno, začíná běžet záruční doba doručením do místa určení. Má-li koupené zboží uvést v případě kupujícího spotřebitele do provozu jiný podnikatel než prodávající, počíná záruční doba běžet až dnem uvedení zboží do provozu, pokud kupující spotřebitel objednal zahájení provozu. -do tří týdnů od převzetí a poskytl nezbytnou součinnost k poskytnutí služby (pozn.: netýká se kupujících podnikatelů).
 • Záruční doba se prodlouží o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě opraveno. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, bude na zboží nebo jeho část poskytnuta nová plná záruční doba. .
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným používáním zboží. .
 • V případě kupujícího spotřebitele musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty a nedojde-li k vyřízení reklamace, se má za to, že vady jsou neopravitelné. .
 • Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu odpovědnosti za škodu na zboží na zákazníka vnější událost.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace bude pozastavena v případě, že prodávající neobdržel všechny části zboží, základní údaje apod., jak je potřeba pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen požádat zákazníka o poskytnutí všech základních údajů co nejdříve. Lhůta bude pozastavena do doby, než zákazník dodá požadované základní údaje.
 • Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat chybějící věci nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit dle své volby buď opravou zboží, nebo dodáním nového zboží; zvolená možnost nesmí vést k nepřiměřeným nákladům zákazníka. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny a/nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud si zákazník vybere možnost, nemůže ji bez souhlasu prodejce změnit. Do odstranění vady nemusí zákazník platit část kupní ceny odpovídající jeho právu na slevu. .
 • Po dodání nového zboží vrátí zákazník původně dodané zboží prodávajícímu. Uplatní-li zákazník své právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy zákazník právo uplatnil, a jde-li o opravu zboží, potvrdí i opravu a dobu jejího trvání.
 • Reklamace zákazníků, kteří jsou podnikateli, budou vyřízeny dle občanského zákoníku, případně příslušné smlouvy.

Kupující

 • Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas se záručními podmínkami.
 • Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách.
 • Pokud kupující zjistí jakékoli neshody mezi tím, co je uvedeno v kupní smlouvě, dodacím listu a skutečně dodaným zbožím například v druhu nebo množství a/nebo pokud se zásilkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího (kupující postupuje shodně i v případě, že zjistí u zboží i jiné důvody, pro které je zboží v rozporu s kupní smlouvou ve smyslu ust. § 2161 obč. zák.).
 • Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu.
 • Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku), a dále uvede své kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a email.

Zánik nároku na uplatnění reklamace

 • Nárok na uplatnění reklamace kupujícím zaniká při:
 • Porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy.
 • Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití.
 • Poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána.
 • Poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také tehdy, pokud před převzetím zboží věděl, že toto má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava po předchozí dohodě s kupujícím provedena za úhradu, kterou se kupující zaváže provést.